Публикуване за обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството