Спорно ново предложение за промяна в правилника за прилагане на данък добавена стойност