Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.